20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
Szkolenie ppoz. w firmie – regulacje prawne

Szkolenie ppoż. w firmie – regulacje prawne

By on 21 listopada, 2018 0 1737 Views

Według Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o zagrożeniach zdrowia i życia, występujących w zakładzie pracy (uwzględniając również poszczególne stanowiska) oraz podjąć działania mające na celu zapobieganie wymienionym zagrożeniom. Wobec tego niezbędne jest zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów oraz sprawnej ewakuacji pracowników. Pracodawca powinien również wyznaczyć osoby, które zostaną dodatkowo przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej oraz postępowania w przypadku pożarów i ewakuacji.

Pierwszym i podstawowym elementem przeszkolenia jest znajomość przepisów BHP, z którymi zaznajamiany jest każdy z pracowników. Według prawa przeszkolenia w zakresie znajomości zasad BHP może udzielić nie tylko pracownik służby BHP, ale również osoba sprawująca tę funkcję u pracodawcy, sam pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik, podsiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Z Kodeksu pracy wynika, że znajomość zasad BHP jest fundamentalnym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania ustalonych czynności w firmie. Co więcej, rozporządzenie szkoleniowe jasno określa, że w zakres szkolenia BHP wchodzi udzielenie podstawowych informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W związku z tym każdy pracownik, który został dopuszczony do pracy, powinien być przeszkolony i posiadać podstawową wiedzę z zakresu ppoż.

Czy specjalistyczne szkolenie pracowników w zakresie ppoż. jest wymagane?

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, jedynie osoby posiadające właściwe kwalifikacje, mogą wykonywać czynności związane z ewakuacją i działaniami przeciwpożarowymi. Osoby takie powinny posiadać minimum wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Mogą również być to osoby, które w inny sposób uzyskały odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Takie regulacje mogłyby wskazywać na to, że każdy pracodawca powinien zatrudnić w swojej firmie przynajmniej jednego kwalifikowanego strażaka. Jednak z punktu widzenia rozporządzenia szkoleniowego, jest to mylne spostrzeżenie.

Biorąc pod uwagę, że Kodeks pracy nakazuje obowiązkowe przeszkolenie z zakresu BHP, a w tym również postępowania przeciwpożarowego, pracodawca spełnia obowiązkowe wymagania, zapewniając szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. Co więcej, specjalistyczne szkolenia z zakresu działań ppoż. generują dodatkowe koszty. Wykonane przez zakład pracy działania, czyli przeprowadzenie szkolenia BHP, wyznaczenie osób odpowiadających za udzielenie pomocy przedlekarskiej i podejmowanie działań w postępowaniu przeciwpożarowym, a także wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, są w pełni wystarczające i zgodne z Kodeksem pracy. Nie ma również regulacji prawnych, które jasno wskazywałyby na to, że przeszkolenia pracowników mogą dokonać jedynie kwalifikowani pracownicy straży pożarnej.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, pracodawca nie jest zobowiązany do specjalistycznego przeszkolenia pracowników z zakresu ppoż., a jedynie do wykonania czynności określonych przez Kodeks pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku dużych zakładów pracy w których ryzyko powstania pożaru jest znacznie wyższe, dodatkowe przeszkolenie wybranych pracowników może być wymagane, by zapewnić bezpieczne warunki pracy. Wówczas są to szkolenia okresowe, które należy profilaktycznie powtarzać w wyznaczonym czasie. Natomiast w przypadku mniejszych firm oraz takich, gdzie ryzyko wystąpienia pożaru jest niewielkie, wystarczy standardowe przeszkolenie pracowników z zakresu BHP.

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *